РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (ЕООД/ООД)

 

Съгласно българското законодателство, съдружниците в дружество с ограничена отговорност отговарят до размера на предвидените вноски. Съдружниците не носят лична отговорност за задълженията на дружеството. Дружеството с ограничена отговорност е подходящо за всякакъв тип бизнес и може да бъде собственик на недвижими имоти, автомобили и друго имущество, вкл. да притежава дялове в други дружества. То може да бъде еднолично (да има само 1 собственик) или да е учредено като партньорство между две или повече лица. Дружествата с ограничена отговорност се облагат единствено с плосък данък от 10%.

Предимства (за дружества с чуждестранно участие):

 • Оптимизация на данъчната тежест. Само 10% корпоративен данък - най-ниската ставка в Европа. 
 • Нисък данък при разпределяне на печалбата: 5%.
 • Без изискване за начален капитал. Минимумът е 1 евро. 
 • Ниска стойност на разноските, свързани с дейността - счетоводство, юридически разноски, държавни такси.
 • Ниски цени за наем на офис и покупка на недвижими имоти.
 • Ниски разходи за работна сила. За 2023 г. размерът на средната работна заплата е 750 евро/мес.
 • Бързина. Регистрацията обикновено отнема до 2 работни дни.
 • Споразумения за избягване на двойното данъчно облагане с над 70 държави
 • Пълен и неограничен достъп до ресурсите на европейския пазар. Банкиране. Политическа стабилност.

Условия

 • Собственикът или собствениците следва да посетят нашия офис (чужденците следва да предвидят престой в България за минимум 1-2 работни дни).
 • Да предоставят 3 опции за избор на име на фирмата, за да проверим дали то е свободно.
 • Копие от личен документ - лична карта или паспорт.
 • Да се посочи стойност на капитала (минимумът е 2 лв.) и неговото разпределение в проценти (%).
 • Да се посочат основен предмет на дейност, който ние ще допълним като включим определен обем стандартни дейности.
 • Да се посочи реален адрес. В случай, че клиентът не разполага с такъв - ние можем да осигурим (информация: по-долу).

Цена

 • ЕООД/ООД - собственост на физическо лице: 420 евро
 • ООД собственост на 2 или повече физически лица: 540 евро.

Цените включват всички такси и разноски:

 • Консултация
 • Подготовка на всички документи на Български и Английски език.
 • Държавни такси.
 • Нотариални такси.
 • Банкови такси за откриване на набирателна сметка.
 • Такса за обслужване, вкл. асистенция пред банковата институция.

Допълнително възможни разходи (опционално):

 • Регистрация по ДДС и служебен номер в НАП за едно лице: 100 евро.
 • Регистрация на фирмата дистанционно: 270 евро (включва банкова такса от 70 евро)
 • ЕООД/ООД собственост на друго юридическо лице (дъщерно дружество): 676 евро (за чужди дружества - 1200 евро)

Стъпки:

 • Подготовка на документите на БГ/EN език.
 • Посещение при нотариус. Разполагаме с нотариус в нашата сграда.
 • Откриване на банкова сметка. Намиреме се в бизнес район с над 8 банкови офиса*.
 • Регистрацията в Търговския регистър се извършва от нашата кантора и отнема около 48 часа.

ПРОМЕНИ В КОРПОРАТИВНИЯ СТАТУС НА ФИРМА

Видове промени и цени

 • Промяна в собствеността на дружеството чрез покупко-продажба на дружествени дялове между съдружници или на трети лица. Цена: 300-450 евро.
 • Промени в управителните органи на Дружеството - заличаване, добавяне или промяна на управители. Цена: 180 евро (дистанционно: 360 евро).
 • Промени в начина на представляване - при повече от 1 управител. Представителите могат да извършват действията поотделно или само заедно. Цена: 180 евро (дистанционно: 360 евро).
 • Промяна в седалището, адреса, предмета на дейност или наименованието на Дружеството. Цена: 100-150 евро (дистанционно: 260 евро).
 • Увеличаване на капитала на Дружество без приемане на нови съдружници. Цена: 180 евро (дистанционно: 360 евро).
 • Увеличаване на капитала на Дружество чрез приемане на нови съдружници: 386 евро (дистанционно: 560 евро).
 • Заличаване на лични данни във вече регистрирано Дружество. Цена: 150 евро (дистанционно: 300 евро).
 • Добавяне на адрес за кореспонденция с НАП. Цена: 150 евро (дистанционно: 240 евро).
 • Обявяване на годишния финансов отчет (ГФО). Цена: 70 евро (дистанционно: 140 евро).
 • Обявяване на декларация за липса на дейност. Цена: 40 евро (дистанционно: 100 евро).
 • Изготвяне и депозиране на декларация по чл. 63, ал. 4 ЗМИП - за действителни собственици на фирма. Цена: 350 евро (дистанционно: 540 евро).
 • Вписване на адвокат от кантората като лице за контакт, съгласно чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Цена: 2000 евро/год.
 • Нанасяне на индивидуални промени в стандартен учредителен акт: 100 евро.

Цените включват всички държавни, нотариални и консултантски такси. Цените са за дружества с ограничена отговорност, които не са дъщерни. При заявка за нанасяне на индивидуални редакции в стандартен устав, към общата цена се добавят 100 евро

Условия

 • Идентификация на клиента - лична карта или паспорт.
 • Подготовката на документите отнема до 2 работни дни след представяне на необходимата информация.
 • Вписването на промените и отразяването им в корпоративния статус на Дружеството в Търговския регистър отнема 4 работни дни след подписване на документите.

БИЗНЕС АДРЕС 

Предимства

 • Реален (не виртуален) адрес в представителна бизнес сграда, в нашата кантора;
 • Указателна табелка
 • Ниска цена
 • Е-мейл пренасочване на входящата кореспонденция

Условия

 • Минимален срок - 1 година
 • Дружеството да не е в задължнялост и да не се занимава с противозаконна или неетична дейност
 • Физическо лице за контакт
 • Комплексна проверка

Цена: 290 евро/година.


РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА БЕЗ ПОСЕЩЕНИЕ В СТРАНАТА

(за чужденци)

Регистрацията на фирма без посещение в Република България е невъзможна, тъй като банковите институции в България отказват откриването на набирателни сметки за целите на регистрационния процес без присъствие на учредителите и управителния орган. Дори при наличие на пълномощно, заверено при нотариус или в консулска служба на страната, банките се ползват от правото си да откажат откриването на банкова сметка. В тези случаи, за да избегнем това неудобство, нашата кантора регистрира дружеството на името на доверено лице, което след това може да я прехвърли на клиента-възложител или посочено от него лице въз основа на заверено при нотариус или в българско консулство пълномощно. По този начин, нашите клиенти получават готова фирма, без да се налага да посещават страната. В този случай те биха могли да ползват услугите на банкови институции в трети страни - в случай, че техните условия позволяват техни клиенти да бъдат Български дружества.

Предимства

 • Регистрация на дружество с ограничена отговорност без посещение в страната
 • Напълно готова за работа фирма
 • Ниска цена
 • Е-мейл пренасочване на входящата кореспонденция

Метод на работа

 • Идентификация и комплексна проверка на клиента.
 • Сключване на предварителен договор за регистрация и придобиване на Дружеството, с който се определят условията и се маркират данните на фирмата (адрес, предмет на дейност, капитал, собственици, мениджмънт и др.).
 • Подготовка на всички необходими документи за регистрация на дружеството на името на адвокат.
 • Вписване на фирмата в Търговския регистър и получаване на единен идентификационен код (уникален номер на Дружеството).
 • Подготовка на пълен пакет документи, вкл. пълномощно на името на адвокат за покупка на дружеството, както и декларация-спесимен. 
 • Документите се изпращат по е-мейл.
 • Пълномощното и декларацията-спесимен се подписват в Българското консулството, след което пълният пакет документи се изпраща в България чрез куриер.
 • Сключване на договор за придобиване на дружеството между адвоката-собственик на фирмата и адвоката, снабден с пълномощно от клиента, по силата на който договор клиентът става собственик. Промяна на мениджмънта на дружеството.
 • Снабдяване на клиентите с удостоверение за актуално състояние на дружеството, който отразява лицата-собственици и менидбъри на фирмата.

Срокове

 • Регистрацията на фирма отнема 2 работни дни, считано от сключване на предварителния договор и получаване на авансово плащане (50% от крайната цена);
 • Прехвърлянето на собствеността на дружеството отнема 4 работни дни, считано от получаването на пълния пакед оригинали и заплащане на остатъка от цената.

Цена

 • ЕООД - собственост на физическо лице: 900 евро
 • ООД - собственост на физически лица: 1200 евро
 • ЕООД собственост на друго юридическо лице: 3500 евро
 • ООД собственост на други юридически лица: 4000 евро

Цената включва всички такси и разноски:

 • Консултация
 • Подготовка на всички документи на Български и Английски език.
 • Държавни такси за вписване на регистрация на фирма и друго вписване с цел прехвърлянето й на името на клиента.
 • Нотариални такси, платими в процеса на регистрация на фирма и вписването на придобиването.
 • Банкови такси.
 • Консултантски/адвокатски такси
 • Цените не включват куриерски такси (Shipping)

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМА

Свойства

 • Удостоверение с подпис и печат на Агенция по вписвания - Търговски регистър, което отразява актуалното състояние на дадено Дружество.
 • Отразява наименованието, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, капитала, собствениците и мениджмънта на дружеството.
 • Може да съдържа история - какви промени е имало в корпоративния статус и кога са били отразени в регистъра
 • Може да се използва в чужбина (когато върху него е поставен апостил).
 • Издаването отнема от 1 до 14 работни дни в зависимост от това дали ще му се поставя печат за апостил и апостил.
 • Издава се само на Български език и за да се ползва в чужбина следва да бъде преведен от местна агенция за преводи и легализация.

Цена*: 

 • В електронен вариант - подписано електронно от Агенция по вписвания: 45 евро.
 • Във вариант на хартия с подпис и печат на Агенция по вписвания, без печат за Министерство на външните работи - 85 евро.
 • Във вариант на хартия с подпис и печат на Агенция по вписвания, с история и без печат за Министерство на външните работи - 105 евро.
 • Във вариант на хартия с подпис и печат на Агенция по вписвания, с печат за Министерство на външните работи - 125 евро.
 • Във вариант на хартия с подпис и печат на Агенция по вписвания, с печат за Министерство на външните работи и апостил - 300 евро.

*Цената включва държавни и консултантски такси. Не включва транспортни разходи.


ДРУГИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ

 • Придобиване на предприятия и бизнеси;
 • Регистрация по ДДС (при сключване на договор за счетоводно обслужване);
 • Съдействие пред банкови институции;
 • Преговори и изготвяне на договори за наем, прехвърляне на уеб-сайтове и бази данни и други търговски договори;
 • Правни проучвания и анализи;
 • Справки и проучване на недвижими имоти;
 • Заявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър;
 • Вписване на физическо лице за контакт, съгл. ЗМИП;
 • Заличаване на лични данни от Търговския регистър;
 • Изготвяне на фирмени печати;
 • Други юридически услуги.

В някои случаи банковата институция може да поиска да задържи процедурата по откриване на банкова сметка, за да извърши проверка на лицата. Обикновено това отнема до 3 работни дни. В случай, че банката установи несъответствие с изискванията, свързани с мерките срещу изпирането на пари и откаже откриването на банкова сметка, нашата кантора възстановява 50% от крайната цена. Възможно е също, банките да поискат представянето на документ за пребиваване. Това се случва най-често с граждани на държави, които не прилагат стандартите в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В този случай, нашите клиенти могат да избират меджу възстановяване на 50% крайната цена или могат да се възлопзват от нашите имиграционни услуги.